Hiệu thời gian Javascript • 2018-04-05T23:24:21.000Z là thời gian em lấy từ database, vậy làm sao để tính hiệu thời gian hiện tại với thời gian đó á, ra phút ấy. • exports.showTime=function(n){
  				var date=new Date(n);
  
  					var v='';
  
  				  var seconds = Math.floor((new Date() - date) / 1000);
  
  				  var interval = Math.floor(seconds / 31536000);
  
  				  if (interval > 1) {
  				    v= interval + " năm trước";
  				     
  				     return v ;
  				  }
  				  interval = Math.floor(seconds / 2592000);
  				  if (interval > 1) {
  				     v= interval + " tháng trước";
  				     
  				     return v;
  				  }
  				  interval = Math.floor(seconds / 86400);
  				  if (interval > 1) {
  				     v= interval + " ngày trước";
  				     
  				     return v;
  				  }
  				  interval = Math.floor(seconds / 3600);
  				  if (interval > 1) {
  				     v= interval + " giờ trước ";
  				     
  				     return v;
  				  }
  				  interval = Math.floor(seconds / 60);
  				  if (interval > 1) {
  				     v= interval + " phút trước";
  				    
  				     return v ;
  				  }
  				   v= Math.floor(seconds) + " giây trước";
  
  					return v;
  			}
  

Log in to reply
 

});