Nodejs lỗi  • ![alt text](0_1523596599163_image.png image url)
    Em có đoạn code như trong ảnh, Phía server của em vẫn bắt được sự kiện phía client tạo room nhưng nó lại log ra "null" chư không ra cái data truyền vào là tại sao ạ. Ai chỉ em với được không ạ  • socket.emit("tao-room", $("#txtroom").val()); // thiếu #


Log in to reply