Hỏi: Cách sử dụng formdata để thêm hình ảnh trong angular 4  • Chào mọi người hiện em đang làm project quản lý thư viện. Phía server-side em viết API bằng NodeJS (có cả upload file) và đã test thành công trên postman. Giờ em muốn gọi API bằng angluar nhưng gặp vấn đề ở các bảng có hình ảnh. Load dữ liệu lên table thì em hiển thị được luôn cột Image ( em dùng plugin DataTable của jquery). Nhưng gặp vấn đề ở chỗ thêm, khi thêm thì các cột khác đều thêm được riêng cột ảnh thì không để (Null trong database). ACE nào đã từng làm việc với form data thì cho em thính giáo với ^^!  • Giải pháp:

    • database: field lưu ảnh, bạn chỉ lưu đường dẫn kiểu dữ liệu là chuỗi, đừng lưu binary.
    • API: khi gởi ảnh lên bạn mã hóa file thành base64, gán chuỗi base64 đó cho field (vdu tên field là hinhAnh).
    • Trên server, bạn kiểm tra nếu có field hinhAnh, dữ liệu là base64 thì decode rồi lưu thành file. Sau đó lưu tên file vào cột tương ứng trước khi lưu vào database.

Log in to reply
 

});