Xuất data sử dụng handlebars(hbs) Expressjs • Mọi người cho em hỏi sao em không thể xuất data ra được ạ.Em mò và gg cả buổi nhưng không được lun ạ.! Em dùng template engine handlebars
  Controllers
  0_1525625210193_image.png
  Views
  0_1525625171858_image.png

  Model
  0_1525624953724_image.png
  Dữ liệu có 4 item và xuất ra được 4 cái (vd <p>test</p>) nhưng in chi tiết ra không được ạ.


Log in to reply
 

});