Help me !!! Có hậu tạ  • This post is deleted!


  • Đầu tiên bạn có biết vì sao "bên client lại không nhận được data" không ?
    Bạn đưa ra vấn đề rất chung chung, làm nhiều người tư vấn rất khó.
    Bạn nên đưa thêm log lỗi, response, timeout ...  • This post is deleted!

Log in to reply