Dùng biến để thay cho giá trị trong setState


Log in to reply