Cả nhà cho mình về Error 503 • Mình có một trang web viết bằng Nodejs đang chạy trên VPS riêng. Trang mình chạy cũng đc một thời gian nhưng mình không biết tại sao đôi khi lại bị lỗi 503

  Servie Temporarily Unavailable
  The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problem. Please try again later.

  Nhưng chỉ cần load lại trang thì lại chạy bt.

  Không biết có phải liên quan đến file site.conf phần timeout mà mình cài đặt không?

  SSLProxyEngine On
  ProxyTimeout 300
  ProxyRequests Off
  <VirtualHost *:80>
  ServerName cysub.com
  ServerAlias www.cysub.com
  DocumentRoot /var/www/html
  ProxyRequests off
  ProxyPass / http://cysub.com:80/ retry=1 acquire=3000 Keepalive=On
  ProxyPassReverse / http://cysub.com:80/
  ProxyPreserveHost On
  ErrorLog /var/www/html/logs-error/cysub.log
  </VirtualHost>


Log in to reply