Read file binary  • Mình đang code backend bằng nodejs, hiện tại phải đọc file binary, tuy nhiên khi đọc file xong thì string data ở dạng utf8. Có ai biết cách convert về ascii ạ, không sử dụng thư viện thì càng tốt ạ. Cảm ơn!
    Tags: ascii, utf8, binary


Log in to reply
 

});