login FB • 0_1528701986060_err.PNG
  mình đang viết cái login fb nhưng không hiểu sao đã khai báo ID của ứng dụng trong auth.js rồi nhưng khi đăng nhập vào thì fb cứ thông báo như thế 0_1528702222738_code1.PNG 0_1528702228637_code2.PNG 0_1528702233234_code3.PNG • Nó bào không đúng ID mà. bác nhập thử id vào luôn đừng dùng qua biến xem sau

  passport.use('facebook', new FacebookStrategy({
    clientID: 25929931208580,
    clientSecret: '906a0245d6b3f92757bd789',
    callbackURL: "http://localhost:4000/auth/facebook/callback",
    enableProof: true
  

  Đam mê công nghệ
  Không biết nhiều nhưng cũng muốn đóng góp

  0


 • Vẫn bị lỗi bạn ơi, đã khai báo trực tiếp vào • Bạn đã public app của mình trên facebook chưa? • @Đô-Nguyễn198 rồi bạn ơi mình đã 0_1528777675137_pu.PNG • Bác thử dùng cái này để test xem thế nào. Nếu lỗi thì tạo thêm 1 cái app id khác thử xem
  https://github.com/passport/express-4.x-local-example

  Đam mê công nghệ
  Không biết nhiều nhưng cũng muốn đóng góp

  0


 • @Kha-Pham minh lam dk roi bạn ơi


Log in to reply