Hàm Find trong mongoose • Hi all
  mình là thành viên mới của diễn đàn, mới tìm hiểu nodejs. M đang gặp 1 vấn để là:
  Mình sử dụng mongo db làm databass. giờ mình muốn tìm kiếm trong data theo 2 trường. m sử dụng lệnh find thì kết quả trả về nếu có là một mảng dữ liệu. còn ko có thì trả về là "[]". Nó không như lệnh findone trả về null khi ko tìm thấy dữ liệu cần tìm.'
  Như vậy với giá trị [] là một mảng rỗng thì mình sẽ check dữ liệu như thế nào?
  cảm ơn! • @THAN-NGUYEN

  UserModel.find({...}, (err, results) => {
    if (results.length) {
     // do something.
    }
  });
  


 • data.length nhé bạn. • @Quy-Tran said in Hàm Find trong mongoose:

  @THAN-NGUYEN

  UserModel.find({...}, (err, results) => {
    if (results.length) {
     // do something.
    }
  });
  

  cảm ơn • @Tí-Nhí-Nhố : cảm ơn bạn


Log in to reply