1 Case khó hiểu trong redux, mong được ace giúp đỡ. • Sau bao lâu làm việc với React-native thì quay về React web.và gặp 1 case này.không biết có ace nào gặp chưa là:
  "Reducer có update nhưng component ko rerender lúc update mà chỉ rerender khi reducer được restore lại với initialState"
  Redux-logger có log ra nhưng prev state lại ko khác gì next state khi update reducer, nhưng lại khác khi reducer được restore lại với initialState.
  1 số hình ảnh ạ:
  alt text
  alt text
  alt text
  Mong ace giải đáp.mình xin cảm ơn. • Mình thì không giỏi lắm. nhưng bạn cứ thêm return vào trước newState xem thế nào • thanks bạn cơ mà nó cũng nằm trong những hạ sách mình thử rồi :v • @Hai-Dang-Vu đầy là reducer của mình hơi cùi nhưng mong hổ trợ 1 phần nào cho bạn

  const init = {
    username: '',
    permission: null,
    avatar: null,
    ten_dang_nhap: null,
    voteComments: {
      upVoteComments: [],
      downVoteComments: []
    },
    votePosts:{
      upVotePosts: [],
      downVotePosts: []
    },
    clickThongBao: 0,
    thongBao:[]
  }
  const Login = (state = init, action) => {
    switch(action.type){
      case 'CAP_NHAT_THONG_BAO_DA_DOC_X':
      console.log(action)
      var id = action.id_thong_bao;
      state.thongBao = action.thongBao;
      return Object.assign({}, state);
      case 'CAP_NHAT_THONG_BAO_X':
        // console.log('sdasdsadas', action)
        state.thongBao = action.thongBao;
        return Object.assign({}, state);
      case 'DANG_NHAP_X':
        state = action.user.user
        // console.log(action.user)
        return Object.assign({}, state);
      case 'UP_OR_DOWN_VOTE_COMMENT_X':
        state.voteComments = action.comment.voteComments;
        return Object.assign({}, state);
      case 'UP_OR_DOWN_VOTE_POST_X':
        state.votePosts = action.vote.votePosts;
        return Object.assign({}, state);
      case 'CHUA_DANG_NHAP':
        state = {
          error: "Bạn chưa đăng nhập",
          code: "1001"
        }
        return state;
      case 'DANG_XUAT_X':
        // alert('ok');
        console.log(action)
        // if(action.data)
        // return init;
        // else return state;
        // state.voteComments = action.comment.voteComments;
        return Object.assign({username: null}, init);
      default:
        return state;
    }
  }
  
  export default Login;
  


 • @Hai-Dang-Vu
  Bạn thử chỉnh lại code cho case FETCHING_START

  newState = Object.assign({}, state, {
   isFetching: true,
   text: ....
  }
  

Log in to reply
 

});