NodeJS căn bản ạ ... ! • e có dùng package mysql để query nhưng hok biết làm thế nào để kết hợp với modules http để response.write() kết quả ra trình duyệt ạ... Mong các pro chỉ giúp ạ... Thank's các pro nhiều...
  var http = require('http');
  var fs = require("fs");
  var mysql = require("mysql");
  var connection = mysql.createConnection({
  host : 'localhost',
  user : 'root',
  password : '',
  database : 'nodejs'
  });
  connection.connect();

  http.createServer(function(request, response) {
  response.writeHead(200, {"Content-Type": "text/html"});
  //var data = '';
  connection.query('SELECT * FROM user',function(err, results) {
  //data = results;
  console.log(results[0].id);
  response.write(results[0].id);
  //response.write(data + '123');
  });
  //console.log(data);
  //response.write('<html>Oke</html>');
  response.end();
  }).listen(3000); • nếu bạn muốn dùng nodejs làm service thì dùng koa hay express, khi query xong thì cho trả về json cho client dùng


Log in to reply
 

});