hỏi về callback function • chào mọi người !
  mọi người giải thích cho em hiểu khác nhau giữa 2 cách gọi: function( res) { } và (res) => { }

  cách gọi 1: dùng subscribe( function(res) {} ) thì không chạy được

  refreshEmployeeList() {   
    this.employeeService.getEmloyeeList().subscribe( function(res) {   
    this.employeeService.employees = res as Employee[ ];   
    });  
  } 
  

  kết quả: trả về giá trị employee = undefined

  cách gọi 2: dùng subscribe( (res)=> {} lại chạy được

  refreshEmployeeList(){   
    this.employeeService.getEmloyeeList().subscribe( (res)=>{    
    this.employeeService.employees = res as Employee[ ];  
    }) 
   } 
  

  kết quả: trả vè employee = danh sách ; em cảm ơn !! • @Ngô-Đồng-Đắc cách 1 là cách củ còn cách 2 là cách mới trong ES6 arrow function giờ người ta dùng cách 2 gọn hơn dễ nhìn hơn • Arrow function sẽ take cái context của thằng cha. Nên khi dùng context mà phức tạp thì bạn dùng arrow function sẽ ok hơn nhé.


Log in to reply
 

});