[Hỏi] về Module Express-Load • folder: models/user.js
  controllers/user.js

  app.js

  var express = require('express'), load = require('express-load');
  var app = express();

  load('models')
  .then('controllers')
  .into(app);

  models/user.js
  module.exports = function(app) {
  console.log(app.controllers); // not work?
  }

  Hiện không thể load đc cái model controllers ra đc @@ chả hiểu nổi nếu truy cập từ app.js thì nó đầy đủ load folder còn nếu truy cập từ chổ folder khác thì sẽ bị mất 1 số folder nói chung là không load đầy đủ, ai đã xài module này xin cho ý kiến nhé thanks


Log in to reply
 

});