[MongoDB] Query trong MongoDD • Chào mọi người mình có một document như thê này trong db
  {
  "_id": {
  "$oid": "5b59706b774ca401880ebad7"
  },
  "createdAt": "July 26, 2018",
  "title": "What is Lorem Ipsum?a",
  "description": "Lorem Ipsum.",
  "body": "Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry",
  "author": "lorem",
  "comments": [
  {
  "createdAt": "July 27, 2018",
  "_id": {
  "$oid": "5b5ac6b9a587f01b80ca9df2"
  },
  "author": "author1",
  "message": "hello"
  },
  {
  "createdAt": "July 27, 2018",
  "_id": {
  "$oid": "5b5ac6c3a587f01b80ca9df3"
  },
  "author": "author2",
  "message": "hello again"
  },
  {
  "createdAt": "July 27, 2018",
  "_id": {
  "$oid": "5b5addcbb301c504342f82c7"
  },
  "author": "author3",
  "message": "dsdsd"
  }
  ],
  "__v": 0,
  "updatedAt": "July 27, 2018"
  }
  Mình muốn lấy nội dung của từng comment trong mảng theo id của comment thì làm như thế nào vậy? Cảm ơn mọi người.
Log in to reply
 

});