Leave room socketio  • ví dụ user1 join phong 1, user2 join phong 1 . em chay len user1 leave phong 1 nhưng không redirect lại trang , khi user2 nhắn thì user vẫn nhận được :3 làm sao để rời khỏi phòng đây mọi người :3 hic  • Bạn sử dụng socket.leave('room') chưa ?  • rùi bạn @@@


Log in to reply