angurlar 6 truyền dữ liệu từ component cha sang component con bằng subject thông qua sevice • chào mn !!
  có ai biết cách truyền dữ liêu component cha sang cong không ạ ??

  chaComponent và conComponent cùng thực hiện 1 cú pháp để thay đổi và lấy dữ liệu trong service ?
  nhưng:
  chaComponent thì thực hiện được
  còn conComponent thì không
  0_1533572081176_image.png

  modalService.service.ts:
  export class ModalService {
  subject: Subject<any> = new Subject<any>();
  observable: Observable<any> = this.subject.asObservable();

  constructor() { }
  }

  chaComponent.ts:
  this.modalService.subject.next([
  { name: 'Harold', age: 35 }
  ]
  );
  this.modalService.observable.subscribe(data => console.log(data));

  conComponent.ts
  this.modalService.subject.next([
  { name: 'Harold', age: 35 }
  ]
  );
  this.modalService.observable.subscribe(data => console.log(data));


Log in to reply
 

});