Update $in • Mình đang có một chuổi cat_id = '5b7bc1e28a3beb18b83d6dac','5b7bc1e28a3beb18b83d6dad'
  Khi dùng lệnh:
  0_1535601483724_image.png
  Thì cái chuổi cat_id nó lại biến thành:
  "\ '5b7bc1e28a3beb18b83d6dac\ ',\ '5b7bc1e28a3beb18b83d6dad\ ',"
  0_1535601659089_image.png

  Làm sao để loại bỏ đi dấu \ ở đâu và cuối hoặc có lệnh nào update khác ngoài update $in không • Bạn kiểm tra lại giá trị của cat_id. Phải đảm bảo nó không chứa ký tự '. Thông thường giá trị của id string là: '5b7bc1e28a3beb18b83d6dac'. Nếu bạn vô tình lưu "'5b7bc1e28a3beb18b83d6dac'" thì sẽ gặp lỗi trên. Bạn chú ý dấu nháy đơn.
  Mãng các ObjectId string đúng

  let cate_ids = [ '5b7bc1e28a3beb18b83d6dac','5b7bc1e28a3beb18b83d6dad']
  

  Mãng các ObjectId string sai (vô tình)

  let cate_ids = [ "'5b7bc1e28a3beb18b83d6dac'","'5b7bc1e28a3beb18b83d6dad'"]
  

Log in to reply
 

});