Node.js Pagination with MongoDB + Search + Sort + Filter • [0_1536119664472_nodejs-mongodb-ajax-pagination-search-sort-filter-1.png
  Mình muốn làm phân trang như the này bằng Node.js
  Pagination with MongoDB + Search + Sort + Filter phải làm sao mong mọi người giúp đỡ • Để implement pagination: bạn cần thực hiện các bước sau:

  • Tạo query để filter và sort bình thường. Mình giả sử la query1
  • Lấy 1 page data (thông thường dùng limit).
  • Dựa vào query1 dùng count api để tính tổng số record.
   Bạn có total, và perPage (số record mỗi trang) thì

  Nều bạn dung ORM lib thì bạn đọc docs của họ. • @Quy-Tran Mình đã phân trang thành công nhưng ví dụ mình muốn hiện thị 4 sản phẩm chia làm 2 cột phải làm sao mình đang bị khó chỗ đó .Đây la code cua minh [link text](lin0_1536147846936_11.png k url) • Nếu mình hiếu không nhầm thì ý bạn là group lại. Cái đó bạn có thể dùng groupby. Nếu được bạn thực hiện groupBy ở client nó sẽ đơn giản hơn. • @Quy-Tran Mình chỉ muốn phân trang hiện như trên hình thui bạn • @thanh-tam-Phan Mình chưa hiểu yêu cầu của bạn lắm. Bạn miêu tả cụ thể hơn xem. Bạn có thể copy code và vào 2 dấu ``` code ``` • @Quy-Tran minh muốn phân trang hình trước 0_1536154533835_111.png giống hình sau 0_1536154543868_Untitledaa.png • @thanh-tam-Phan ý bạn là sắp xếp product có hình lên trước? • @Quy-Tran không bạn ý mình là chia cột • @thanh-tam-Phan Chia cột là dùng kỹ thuật css rùi. Có thể các bạn ở đây chưa rành css.


Log in to reply