Kết nối UDP  • Mình dùng nodejs kết nối đến máy chấm công qua UDP , dùng dgram nhưng luôn bị miss các gói package khi nhận message event. Có ai từng gặp vấn đề này chưa ?


Log in to reply