push một giá trị trả về từ hàm $http.get vào một mảng không được . • Em sử dụng http.get từ một url trả về json rồi push json này vào một biến array nhưng sau khi thoát khỏi hàm get thì biến array lại rỗng . ai chỉ cho em với ạ . em mới học về javascript cũng như là angular
  myapp.controller('name',function($scope,$http){

  	 	$scope.user_taggets= new Array();
  	 	
  	 var url = "http://xxxx";
  	 
  	 $http.get(url).success(function(response){
  		    
  		    $scope.user_taggets.push(response);
  		   
  		  });	
  		  console.log($scope.user_taggets);
  

  });


 • Sailor

  Bởi vì nó chạy bất đồng bộ mà.
  Khi câu lệnh console.log($scope.user_taggets) chạy thì cái $http.get chạy chưa xong nên không thấy kết quả. Nếu muốn thấy kết quả thì bạn phải để lệnh console.log trong hàm success. • theo script của bạn, thì khi chạy bạn sẽ thấy nó log ra $scope.user_taggets(theo như bạn nói là rỗng).

  vì khi chạy từ trên xuống, gặp $http.get(url)...... nó vô, rồi nó sẽ làm bất đồng bộ(khi có kết quả nó sẽ trả về như bên trong hàm function(response){} của bạn).... xong nó xuống console.log phía của bạn lun. • @katanhich
  Anh ơi , giải thích giúp em chỗ này với ạ . như trên em $scope.user_taggets.push(response); thì user_taggets là một mảng thì sau khi push response thì em không in được trong phần view , còn nếu em cho user_taggets là một biến rồi gán $scope.user_tagggets = response thì nó nhận được và in ra được trong view .


 • Sailor

  Cái đó tùy thuộc vào response chứ, nếu response là mảng thì gán lại cho user_taggets, con nếu là object thì mới push vào mảng chứ.


Log in to reply