Selenium WebDriver Lỗi add profile  • const {Builder, By, Key, until} = require('selenium-webdriver');
    var firefox = require('selenium-webdriver/firefox');
    var profile = new firefox.Profile();

    Khi em sử dụng profile thì nó báo not constructor.
    Bác nào giúp đc em e xin hậu tạ


Log in to reply
 

});