Lỗi mongoDB khi đưa lên server? • Phiên bản mongodb sử dụng ở local
  0_1537695355226_image.png
  Phiên bản mongo sử dụng ở server
  0_1537695383533_image.png
  Đoạn code này mình chạy ở local không hề bị lỗi gì cả

  exports.clickDocThongBao = function (req, res) {
    return new Promise((resolve, reject) => {
      // console.log('Doc Thong Bao ====>', req.session.passport.user)
      usersModel.findByIdAndUpdate(req.session.passport.user, {
        $set: {
          'thongBao.$[i].trangThaiThongBao': 2
        }
      }, {
        "arrayFilters": [{
          "i._id": mongoose.Types.ObjectId(req.body.idThongBao)
        }]
      }, (err, doc) => {
        
        console.log(doc)
        res.json({
          status:true
        })
      }).exec();
    })
  }
  

  Nhưng khi chạy ở server thì gặp lỗi
  0_1537695467770_image.png

  ││ server > (node:1844) UnhandledPromiseRejectionWarning: MongoError: The featureCompatibilityVersion must be 3.6 to use arrayFilters. See   │
  │                              ││ http://dochub.mongodb.org/core/3.6-feature-compatibility.                                          │
  │                              ││ server >   at /var/www/html/node_modules/mongodb/node_modules/mongodb-core/lib/connection/pool.js:598:61                  │
  │                              ││ server >   at authenticateStragglers (/var/www/html/node_modules/mongodb/node_modules/mongodb-core/lib/connection/pool.js:516:16)     │
  │                              ││ server >   at Connection.messageHandler (/var/www/html/node_modules/mongodb/node_modules/mongodb-core/lib/connection/pool.js:552:5)    │
  │                              ││ server >   at emitMessageHandler (/var/www/html/node_modules/mongodb/node_modules/mongodb-core/lib/connection/connection.js:309:10)    │
  │                              ││ server >   at Socket.<anonymous> (/var/www/html/node_modules/mongodb/node_modules/mongodb-core/lib/connection/connection.js:452:17)    │
  │                              ││ server >   at Socket.emit (events.js:182:13)                                                │
  │                              ││ server >   at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:442:20)                                         │
  │                              ││ server >   at addChunk (_stream_readable.js:283:12)                                            │
  │                              ││ server >   at readableAddChunk (_stream_readable.js:264:11)                                        │
  │                              ││ server >   at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:219:10)                                      │
  │                              ││ server >   at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)                             │
  │                              ││ server > (node:1844) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an  │
  │                              ││ async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). (rejection id: 5)  
  

  Chức năng mình đang làm là khi người dùng bấm vào xem thông báo sẽ chuyển đổi trạng thái thông báo thành 1 hay đã đọc

  https://bomhai.fun/uploads/localhost.mp4 clip o local

  đây là clip ở server
  https://bomhai.fun/uploads/host.m4v • Thông báo lỗi thể hiện rõ rồi kìa
  Bạn vào link dochub mongo đọc rồi tìm cách sửa thôi • @CodeConCat mình đã xem qua và thấy cách mình giống trong doc của nó mà. • @CodeConCat
  Trong doc

  db.runCommand({
    update: "students2",
    updates: [
     { q: { }, u: { $set: { "grades.$[elem].mean" : 100 } }, arrayFilters: [ { "elem.grade": { $gte: 85 } } ], multi: true }
    ]
  })
  

  code của mình

   usersModel.findByIdAndUpdate(req.session.passport.user, {
        $set: {
          'thongBao.$[i].trangThaiThongBao': 2
        }
      }, {
        "arrayFilters": [{
          "i._id": idNguoiDangNhap
        }]
      }
  


 • được rồi. chạy thêm dòng

   db.adminCommand({setFeatureCompatibilityVersion: "3.6"}) 
  

  trên server là chạy bình thường


Log in to reply
 

});