Cần giúp đỡ về react router?  • 0_1538054272812_image.png mình muốn bỏ /#/ ra khỏi url mà không biết cách nào. khi không sử dụng HashRouter mà dùng Router thì nó bị lỗi không get được url
    0_1538054526589_image.png

    import { BrowserRouter as Router, Route, Link, withRouter, HashRouter } from "react-router-dom";
    ReactDOM.render(
      <Provider store={store} >
      <HashRouter>
        <div>
         <Nav />
          <Route exact path="/" component={HomePage} />
          <Route path="/v/:slug" component={ViewPage} />
          <Route path="/login" component={LoginPage} />
          <Route path="/new" component={HomePage} />
          <Route path="/fetch9Gag" component={fetch9Gag} />
          <Route path="/fetchHaiVN" component={fetchHaiVN} />
          <Route path="/fetchXemVN" component={fetchXemVN} />
          <Route path="/profile" component={ProfilePage} />
          <Route path="/c/:slug" component={HomePage} />
        </div>
      </HashRouter>
      </Provider>
        ,
        document.getElementById('root')
      );
    


  • Mình tìm được bài viết rồi. Do server và client của mình chạy khác port nên dùng HashRouter để tránh gửi request lên server khi deloy thì chuyển về như củ là được.


Log in to reply