Hỏi cách request lấy cookie có gán thuộc tính HttpOnly?  • Tình hình là em có làm 1 trang request để đăng nhập vào site khác. Tuy nhiên em không cách nào lấy được cookie của site login đó bằng response.headers['set-cookie'] khi cookie đó được gán HttpOnly. Xin nhờ cao nhân chỉ dạy ạ, em cám ơn.


Log in to reply
 

});