Hỏi về test socket io bằng Postman • Ý tưởng: Dựng server, khi có kết nối hoặc nhận được lệnh "connection", "atime", "arduino" sẽ gởi data về client đồng thời log ra ngoài màn hình.

  Thực hiện: Trình gà, kiến thức góp nhặt.

  Khó khăn: test trên Postman không thấy gì cả. Nhờ cộng đồng giúp đỡ. Cảm ơn nhiều.
  Code đây ạ

  const PORT = 3000;

  var http = require('http')
  var socketio = require('socket.io')

  var ip = require('ip');
  var app = http.createServer();
  var io = socketio(app);
  app.listen(PORT);
  console.log("Server nodejs chay tai dia chi: " + ip.address() + ":" + PORT)

  function ParseJson(jsondata) {

  try {
    return JSON.parse(jsondata);
  } catch (error) {
    return null;
  }}
  

  function sendTime() {

  var json = {
    ESP8266: 12,								
  	soPi: 3.14,									
  	time: new Date()						
  }
  io.sockets.emit('atime', json);};
  

  io.on ('connection', function(socket) {

  console.log ("Connected");
  socket.emit('welcome', {
    message: 'Connected !!!!' });
  
  socket.on('connection', function(message) {
    console.log(message);
  });
  
  socket.on('atime', function(data) {
    sendTime();
    console.log(data);
  });
  
  socket.on('arduino', function (data) {
   io.sockets.emit('arduino', { message: 'R0' });
   console.log(data);
  })});


 • HIện tại postman chưa hỗ trợ websocket nhé. Bạn tìm chrome extention để test. https://chrome.google.com/webstore/detail/smart-websocket-client/omalebghpgejjiaoknljcfmglgbpocdp?utm_source=chrome-app-launcher-info-dialog • @Quy-Tran Cảm ơn bạn, nhưng sao bỏ cái localhost:3000 vào khung URL nó không chạy, nó báo như này:

  Failed to construct 'WebSocket': The URL's scheme must be either 'ws' or 'wss'. 'localhost' is not allowed.

  Giờ phải làm sao tiếp đây , nhờ bạn chỉ rõ hơn. Cảm ơn nhiều. • Có lần, mình cũng đã mò mẫm trong Postman và chỉnh chọt gì gì trong code đấy, xong POST thử dạng raw - JSON(applycation/json) thì cũng thấy được server hoạt động, cũng log ra được màn hình, giờ chạy lại thử mà ko đc. Thử mọi trò từ trưa đến giờ luôn rồi đó • Bạn dùng socket-io tester ấy. Chứ chưa chắc transport của bạn là ws.

  Sent from Rodgers Zone!!!

  2


 • @Nguyen-Hien Hay quá, đúng cái mình cần. Cảm ơn nhiều
Log in to reply