[newbie] require lỗi không import được file js • mình là người mới nhờ mọi người hỗ trợ:
  mình viết 1 file js:
  genMsg.js:

  //lib
  var parseString = require('xml2js').parseString;
  var fs = require('fs');
  var util = require('util');
  var sb = require('string-builder');
  var path = require("path");
  
  //parameter
  var sourceXML = './uat/FIX42.xml';
  var sourceClass = './Class';
  
  //funtion
  function generateAllClasses() {
  ...
  }
  

  sau đó mình viết thêm 1 file js thứ 2 - readMsg.js gọi vào file genMsg.js:
  var allClass = require('./genMsg.js'); //<-- import ko không thành công

  allClass.generateAllClasses();
  

  nhờ mọi ng hỗ trợ xem mình sai ở đâu, mình cảm ơn! • @Hai-Nguyen-Thanh
  File genMsg.js thêm cái này vào nha bạn

  module.exports = {
    generateAllClasses: generateAllClasses
  }
  

Log in to reply
 

});