Cách xử lý đoạn code bất đồng bộ khi call stored procedures sql server • Chào các bác!
  Em sử dụng thằng tedious để call stored procedures thì, em muốn return về biến result nhưng do 2 hàm request.on vẫn chưa chạy xong nên nó luôn trả về là undifined.
  Vậy trong trường hợp này em nên code thế nào?
  https://paste.ofcode.org/JqDz88CwTCXz4NiL2sCjUa • @Thành187

  import { sequelizeCameraDetect } from '../sequelize'
  import { TYPES } from 'tedious';
  import { Request } from 'tedious';
  import { connection } from '../app'
  
  
  const getListClusterCamera = async (data) => {
    try {
      const promisedResult = new Promise((resolve, reject) => {
        let request = new Request(`usp_ClusterCamera_List`, function (err) {
          if (err) {
            console.log(err);
          }
        });
        request.addParameter('Page', TYPES.Int, data.Page);
        request.addParameter('PageSize', TYPES.Int, data.PageSize);
        request.addParameter('Name', TYPES.NVarChar, data.Name);
        request.addParameter('Status', TYPES.Int, data.Status);
        request.addParameter('OrderBy', TYPES.VarChar, data.OrderBy);
        request.addParameter('SortBy', TYPES.VarChar, data.SortBy);
        request.addOutputParameter('Total', TYPES.Int);
    
        let result = {}
        result.data = []
        request.on('returnValue', (Total, value, metadata) => {
          return result.total = value
        });
        request.on('doneInProc', (rowCount, more, rows) => {
          if (rows.length > 0) {
            rows.forEach(e => {
              result.data.push({
                Id: e.Id.value,
                Name: e.Name.value,
                CreatedDate: e.CreatedDate.value,
                Status: e.Status.value,
                CameraType: e.CameraType.value
              })
            });
          }
          console.log(result);
          resolve(result);
        })
        request.on('error', (err) => reject(err));
        
        connection.callProcedure(request);
      })
      return promisedResult;
    } catch (error) {
      return error
    }
  }
  module.exports = { getListClusterCamera }
  

Log in to reply
 

});