Cứu giúp nodejs + botpress



 • Mình đang viết một con bot bằng botpress. Có 1 action kiểm tra đăng nhập như vầy

  callAPIok: (state,event) =>{
      let id=0;
  	var http=require('http');
  	var ufullname;
   	var options = {
  	  host: "172.251.114.215",
  	  port: 80,
  	  path: `/PublicMainService/TestLoginCross?username=${state.username}&password=${event.text}`,
  	  method: 'GET'
  	}
   	req = http.request(options,(res)=> {
  	  console.log('STATUS: ' + res.statusCode);
  	  console.log('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers));
        res.setEncoding('utf8');
  	  res.on('data', (chunk) =>{
  		console.log('BODY: ' + chunk);
  		rep=''+chunk;
  		//giản lược mớ code xử lý 
  		id = 999; //giả sửa ra dc vầy
        console.log('in: 'id); //999
  	  });
  	  res.on('end', () => {
  	    console.log('No more data in response.');
  	  });
  	});
  	req.end();
      console.log('out: 'id); //0
      return{
        ...state,
        login: id //=0
      }
  }
  

  Mình cũng đã thử

  callAPIok: async (state,event) =>{
  ...
     req = await http.request(options,(res)=> {
  ...
  

  vẫn ra kết quả như vậy
  cả 2 cách dòng out: 0 đều in trước in: 999.

  Giúp mình lấy dc giá trị id ra ngoài để return về state với ạ



 • Bạn đã nắm được kiến thức về Bất đồng độ trong Javascript chưa ?


Log in to reply
 

});