[Nodejs - Selenium] Hỏi về selenium test trên Firefox


  • Angel

    Hiện tại mình đang dùng thằng WebdriverJS (thư viện selenium) để tạo automation test cho webpage. Các hàm đều hoạt động bình thường trên Chrome nhưng khi chuyển qua chạy trên Firefox thì một số method không xử lí được (cụ thể là method actions() của driver).

    Mình có tìm hiểu thì thấy thằng Firefox không còn hỗ trợ method này nữa, anh em nào từng gặp vấn đề này cho mình xin giải pháp với ạ!

    Issue tương tự : https://github.com/mozilla/geckodriver/issues/958


Log in to reply