Bị request nhiều lần lên server • Chào các bác. Em đang rất đau đầu về vấn đề này.
  Em có viết 1 api. Api này cho người dùng lấy thẻ 1 lần/ngày/người. Nhưng em thấy có trường hợp db lưu 2 bản ghi thậm chí là 3, 4 bản ghi.
  Em có test thử lại thì vẫn bình thường, nhưng có 1 lần mạng em yếu thế là nó tự động request 2 phát 😞

  Bác nào có kinh nghiệm cho em lời khuyên ạ 🙂

  Dưới đây là code của em ạ

  async.waterfall([
  	function(callback)
  	{
  		Setting.find({name: {$in: ['allow_charging', 'max_cashout']}}, function(err, data)
  		{
  			var objSetting = {};
  			for(var i in data)
  			{
  				objSetting[data[i]._doc.name] = parseInt(data[i]._doc.value);
  			}
  			return callback(null, objSetting);
  		})
  	},
  	function(setting, callback)
  	{
  		Cashout.aggregate([
  			{
  				$match: {
  					'user.facebook_id': user_info.facebook_id,
  					created_at: {
  						$gt: new Date(_start), 
  						$lt: new Date(_end)
  					}
  				}
  			},
  			{
  				$group: {
  					_id: '',
  					total: {$sum: "$card_value"}
  				}
  			}
  		], function(err, data)
  		{
  			var charging = 0;
  			if(!data || data.length == 0)
  			{
  				charging = 0
  			}
  			else
  			{
  				charging = data[0].total;
  			}
  			//Tong so tien da doi
  			var remaning = parseInt(setting.max_cashout) - charging;
  			//Neu tong so tien da doi ma nho hon so tien duoc config thi 
  			var dataCallback = {max_cashout: setting.max_cashout};
  			if(remaning >= parseInt(setting.max_cashout))
  			{
  				dataCallback.status = true;
  				return callback(0, dataCallback);//false khong cho lay the nua
  			}
  			dataCallback.status = false;
  			return callback(0, dataCallback)//Cho phep lay the nhung phai check so tien doi
  		})
  	},
  	function(infoCharging, callback)
  	{
  		if(infoCharging.status == false || card_value > infoCharging.max_cashout)
  		{
  			return callback(50);
  		}
  		User.findOne({_id: user_info._id}, function(err, user)
  		{
  			if(err || !user)
  			{
  				return callback(11);
  			}
  			
  			//Kiem tra nguoi dung da xac nhan sdt chua
  			if(user.phone_number == '0')
  			{
  				return callback(52);
  			}
  			
  			//... Lay thong tin the
  		})
  	}
  
  ], function(err, results)
  {
  	if(err)
  	{
  		return res.json({
  			errorCode: err,
  			data: null
  		})
  	}
  	return res.json(results)
  }) 
  


 • Đại khái flow ứng dụng của bạn là :

  • Lấy setting -> check info người dùng -> logic trả thẻ -> cập nhật lại

  Như vậy trong tính huống nào đó sẽ có các request tới mà vẫn chưa có cập nhật lại => nhiều hơn 1 bản ghi.
  Cách dễ nhất là chuyển qua dùng Postgres hoặc MySQL , SQL có hỗ trợ transactions nó xử lý concurrency đơn giản. Mongo nó chỉ hỗ trợ transaction-like (Cái này mình chưa dùng bao giờ :D).

  Một giải pháp khác là xây dựng hệ thống dưới dạng event sourcing: Bạn sẽ không lưu dưới dạng trạng thái đã lấy hay chưa nữa ( State) mà lưu các action của người dùng. Mỗi lần lấy rồi thì 1 bản ghi và dựa vào các bản ghi này để lấy ra trạng thái.


Log in to reply
 

});