Mình mới tìm hiểu nodejs và đang bị vướng 1 Request • 
  function renderAjaxList1(req, res, next) {
   
   res.header("Content-Type", "application/json");
   var response = {};
   if (req.method == 'POST') {
    var body = '',
     params = {};
    req.on('data', function (data) {
     body += data;
    });
    req.on('end', function () {
     params = qs.parse(body);
     console.log(params);
     var data1 = postModel.getData(params);
     var totalData = postModel.countGetData(params);
     var output = {
      'draw': 1,
      'recordsTotal': totalData,
      'recordsFiltered': totalData,
      'data': data1,
     };
     res.end(JSON.stringify(output));
  
    });
  
   } else {
    var output = {
     'draw': 1,
     'recordsTotal': 0,
     'recordsFiltered': 0,
     'data': {},
    };
    res.end(JSON.stringify(output));
   }
  
  }
  

  Đây là đoạn code của mình. Mình dùng ajax để lấy dữ liệu này mà status của nó lúc nào cũng pedding. Ko trả dữ liệu cho mình. Mình console ở 3 chỗ req.on() đều không vào đây. Trong khi mình dùng postman check thì nó lại trả cho mình dữ liệu. Không biết mình sai ở đâu ko. Ai biết giúp mình với • Bạn dùng async await hoặc promise nhé • Mình đang ko hiểu vì sao nó lại không vào req.on('data') hoặc req.on('end') ý bạn. conso.log ra nhưng không vào được đó :(. Kể cả req.on('end', async function () {}) • Ở đây không có đầy đủ code và cũng lười nên gợi ý cho bạn, ở Postman có generate code request ra được, bạn có thể copy rồi từ đó chỉnh sửa cho phù hợp

  Nếu bạn dùng NodeJs có thể tham khảo một số thư viện hỗ trợ tốt hơn như : request

  Screen Shot 2019-07-12 at 9.45.12 AM.png


Log in to reply
 

});