Lấy nhiều collection cùng lúc trong mongodb thì như thế nào? • tôi muốn đỗ dữ liệu của nhiều collection trong mongodb ra ngoài website trang chủ của tôi và tôi đã làm như code ở bên dưới. mọi người xem giúp dùm có đúng ko ạ hay có cách nào chỉ điểm ko ạ . xin cảm ơn.!

  function index(req , res , next){

  var store_product = [];  
  var store_banner = []; 
  var store_newest = [];  
  
  db.collection("product").find({}).toArray(function(err , product){
   store_product = product;
  
   db.collection("banner").find({}).toArray(function(err , banner){
    store_banner = banner;    
  
    db.collection("newest").find({}).toArray(function(err , newest){
     store_newest = newest;
     return res.render("/index" , {product : product ,banner : banner , newest : newest}); 
    })
   })
  })  
  

  } • Bạn chạy thử xem có đúng k ?

  var store_product = [];  
  var store_banner = []; 
  var store_newest = [];
  

  Đoạn này k cần thiết

  Nếu biết dùng Promise có thể viết gọn hơn bằng Promise.all • @CodeConCat cảm ơn bạn đã giúp đỡ.


Log in to reply
 

});