Vấn đề khi kết hợp socket.io với Passport.socket.io để socket lấy dữ liệu trong session


Log in to reply