Socket.io : • Em mới mò mẫn nodejs với socket.io .
  Em đang viết 1 app android để emit thông tin: imei và location của thiết bị android lên server .
  Bây giờ yêu cầu là hiển thị vị trí của các thiết bị android đó lên map trong trang chủ (giống hiển thị tài xế công nghệ trên app grap hay uber) mà em không biết lấy dữ liệu đó thế nào để nhét vào hàm addmarkers(). mong các huynh chỉ em vớ[email protected]@.

  Đây là code file server.js :

  io.on("connection", function(socket){
   console.log("co nguoi ket noi :" + socket.id);
  
   socket.on("disconnect",function(){
    console.log(socket.id + " ngat ket noi !!!");
   })
   socket.on("client-send-data1",function(id){
  if(mangId.indexOf(id)>=0){
  io.sockets.emit("server-send-danhsachId", mangId);
  }else{
   console.log("DEVICE ID :"+ id);
   mangId.push(id);
   console.log(mangId);
   io.sockets.emit("server-send-danhsachId", mangId);}
  });
   socket.on("client-send-data2",function(lat){
   console.log("lat :"+ lat);
   io.sockets.emit("server-send-lat", lat);
  });
  socket.on("client-send-data3", function(lng){
   console.log("lng :"+lng);
   io.sockets.emit("server-send-lng", lng);
  });
  
  });
  
  
  
  app.get("/", function(req,res) {
   res.render("trangchu");
  
  });
  

Log in to reply
 

});