Xử lý bất đồng bộ khi dùng httpclient trong Angular • Hiện tại mình đang gặp vấn đề khi xử lý bất đồng bộ trong Angular. Cụ thể là mình có 3 request lên server để lấy dữ liệu về.
  Dữ liệu đầu tiên là các máy tính đang sử dụng. Từ dữ liệu đó, mình sẽ lấy được thông tin khách hàng và dịch vụ họ đang sử dụng.
  Tuy nhiên do quá trình này diễn ra bất đồng bộ nên mình dùng foreach và filter thì mảng đang rỗng nên không lặp được. Mong mọi người giúp đỡ mình, mình xin cảm ơn.

  - Database:
  bbb1d275-1747-4e59-820b-f55df64e130b-image.png

  - Service dùng để get dữ liệu
  8951bc65-1588-417d-9cd5-fc6732774e04-image.png

  - Component nhận dữ liệu trả về:
  269bfef8-e948-41d8-82c7-d09cf3aefdc5-image.png


Log in to reply