Mn cho hỏi về socket với ạ • Mn cho hỏi tạo 1 socket dễ ko ạ
  Và nếu thay socket của họ thành của mình thì liệu có hoạt động ko hay sữa hàm linh tinh nữa ạ. Socket họ socket.ngocrong.net

  //setTimeout(() => {
  $.post(url + '/api/game/taixiu/invokeGameController/' + channelMd5).done((res) => {
  });
  //}, 100);

  var pusher = new Pusher('8ffbce8beac4f5362483', {
  cluster: 'ap1',
  forceTLS: true
  });

  var channelTaiXiuMd5 = pusher.subscribe('taixiu_' + channelMd5);
  var channelTaiXiu = pusher.subscribe('taixiu');
  var channelTaiXiuDatKeo = pusher.subscribe('taixiu.datkeo');

  [channelTaiXiu, channelTaiXiuMd5].map( x => x.bind('my-event', function(data) {
  var gameObj = data.message;

  vue.$refs.taixiu.id = gameObj.id;
  vue.$refs.taixiu.amountUser.tag.tai = generateAmountUserTag(gameObj.amountUserTai);
  vue.$refs.taixiu.amountUser.tag.xiu = generateAmountUserTag(gameObj.amountUserXiu);
  vue.$refs.taixiu.amount.tag.tai = generateAmountTag(gameObj.amountTai);
  vue.$refs.taixiu.amount.tag.xiu = generateAmountTag(gameObj.amountXiu);
  
  //console.log(gameObj);
  //console.log(gameObj.status);
  
  let refreshIntervalId;
  
  //nếu game ở trạng thĂ¡i Ä‘ang chạy
  if (gameObj.status === 'running'){
    //console.log('tai xiu running');
    vue.$refs.taixiu.status.downTimeDisplay = 'block';
    vue.$refs.taixiu.status.opacityDangCanCua = 0;
    vue.$refs.taixiu.status.opacityXiNgau = 0;
    vue.$refs.updia = false;
    showNotify = 0;
    showNotifyProfit = 0;
  
    //thời gian kết thĂºc
    //let finishedAt = gameObj.finishedAtUnixTimestamp;
  
    //đếm ngược
    refreshIntervalId = setInterval( () => {
      var now = new Date();
      var t = new Date( gameObj.finishedAtUnixTimestamp * 1000);
      let difference = (t - now) / 1000;
      difference = Math.round(difference);
      //console.log(difference);
  
      if( difference >= 0 ){
        //console.log("You waited: " + difference + " seconds");
        let left = difference.toString().charAt(0)
        let right = difference.toString().charAt(1)
  
        for (let i=0; i< percentArray.length; i++){
          if(left == i.toString()){
            left = percentArray[i];
          }
  
          if(right == i.toString()){
            right = percentArray[i];
          }
  
          if ( difference.toString().length == 1 ){
            left = 0;
            right = percentArray[difference]
          }
        }
  
        vue.$refs.taixiu.downTime.left = left;
        vue.$refs.taixiu.downTime.right = right;
      }else {
        clearInterval(refreshIntervalId);
        vue.$refs.taixiu.status.downTimeDisplay = 'none';
        vue.$refs.taixiu.status.opacityDangCanCua = 1;
        vue.$refs.taixiu.status.opacityXiNgau = 0;
      }
    }, 1000);
  }
  
  //nếu game ở trạng thĂ¡i Ä‘ang tĂ­nh toĂ¡n
  if (gameObj.status === 'calculating'){
    vue.$refs.taixiu.status.downTimeDisplay = 'none';
    vue.$refs.taixiu.status.opacityDangCanCua = 1;
    vue.$refs.taixiu.status.opacityXiNgau = 0;
  }
  
  //nếu game ở trạng thĂ¡i trả kết quả
  if (gameObj.status === 'resulting'){
    vue.$refs.taixiu.status.downTimeDisplay = 'none';
    vue.$refs.taixiu.status.opacityDangCanCua = 0;
    vue.$refs.taixiu.status.opacityXiNgau = 1;
    vue.$refs.taixiu.xi_ngau_1 = `url(${url}/caytien.net/tx/xn2.png) ` + generateXiNgauStyle(gameObj.xuc_xac_1) + '% 0% / cover no-repeat';
    vue.$refs.taixiu.xi_ngau_2 = `url(${url}/caytien.net/tx/xn2.png) ` + generateXiNgauStyle(gameObj.xuc_xac_2) + '% 0% / cover no-repeat';
    vue.$refs.taixiu.xi_ngau_3 = `url(${url}/caytien.net/tx/xn2.png) ` + generateXiNgauStyle(gameObj.xuc_xac_3) + '% 0% / cover no-repeat';
  
    updateBalance();
    showNotify++;
  
    if (!vue.$refs.taixiu.nan){
      if (showNotify === 1) {
        generateBangKetQuaTaiXiu();
        $.notify("Kết quả tĂ i xỉu : " + gameObj.xuc_xac_1 + " " + gameObj.xuc_xac_2 + " " + gameObj.xuc_xac_3, "info");
        showNotify ++;
      }
    }
  
    //notify
    if (typeof (userId) != 'undefined'){
      //hiển thị số tiền thắng
      $.post(url + '/api/game/taixiu/tienthang', {
        'game_id' : gameObj.id,
        'user_id' : userId
      }).done(function (res) {
        console.log(res);
  
        let thang = res.repay_value - res.value;
  
        if (thang > 0){
          //$.notify("Bạn thắng kèo tĂ i xỉu #" + data.id + " : " + thang, "info")
          if (showNotifyProfit === 0)
            $.notify( "+" + res.repay_value, "info")
        }else if (thang < 0) {
          if (showNotifyProfit === 0)
            $.notify( thang, "info")
        }
  
        showNotifyProfit++;
      });
    }
  
  }
  
  //nếu game ở trạng thĂ¡i hoĂ n thĂ nh
  if (gameObj.status === 'finished'){
    vue.$refs.taixiu.status.downTimeDisplay = 'none';
    vue.$refs.taixiu.status.opacityDangCanCua = 0;
    vue.$refs.taixiu.status.opacityXiNgau = 1;
    vue.$refs.taixiu.xi_ngau_1 = `url(${url}/caytien.net/tx/xn2.png) ` + generateXiNgauStyle(gameObj.xuc_xac_1) + '% 0% / cover no-repeat';
    vue.$refs.taixiu.xi_ngau_2 = `url(${url}/caytien.net/tx/xn2.png) ` + generateXiNgauStyle(gameObj.xuc_xac_2) + '% 0% / cover no-repeat';
    vue.$refs.taixiu.xi_ngau_3 = `url(${url}/caytien.net/tx/xn2.png) ` + generateXiNgauStyle(gameObj.xuc_xac_3) + '% 0% / cover no-repeat';
  }
  

  }));

  channelTaiXiuDatKeo.bind('my-event', function(data) {
  var gameObj = data.message;
  vue.$refs.taixiu.amountUser.tag.tai = generateAmountUserTag(gameObj.amountUserTai);
  vue.$refs.taixiu.amountUser.tag.xiu = generateAmountUserTag(gameObj.amountUserXiu);
  vue.$refs.taixiu.amount.tag.tai = generateAmountTag(gameObj.amountTai);
  vue.$refs.taixiu.amount.tag.xiu = generateAmountTag(gameObj.amountXiu);
  });

  //chat
  var channelChat = pusher.subscribe('chat');

  $.get(url + '/chat').done(function (res) {
  res = JSON.parse(res);
  let list = [];
  res.forEach((item, index) => {
  list.push(JSON.parse(item));
  });

  	vue.$refs.chatbox.msg = list.reverse();
  	vue.$refs.chatbox._url = url;
  	vue.$refs.chatbox.chatColor = chatColor;
  });
  

  channelChat.bind('my-event', function (data) {
  $.get(url + '/chat').done(function (res) {
  res = JSON.parse(res);
  let list = [];
  res.forEach((item, index) => {
  list.push(JSON.parse(item));
  });

  	vue.$refs.chatbox.msg = list.reverse();
  	vue.$refs.chatbox._url = url;
  	vue.$refs.chatbox.chatColor = chatColor;
  });
  

  });

  //ably
  //WZ2P7w.DtxTxA:k7eJNFZz1doR6E7Q
  //qZmPwg.FxxTHQ:xblCfQ8qrEyDHCaw
  //qZQrkA.rM3QFw:Ngfkz9KNN0S9olnG
  //6stlRA.dDLpYg:oMCnJCOpdfT506NI
  AblyKeys = [
  'WZ2P7w.DtxTxA:k7eJNFZz1doR6E7Q',
  'qZmPwg.FxxTHQ:xblCfQ8qrEyDHCaw',
  'qZQrkA.rM3QFw:Ngfkz9KNN0S9olnG',
  '6stlRA.dDLpYg:oMCnJCOpdfT506NI',
  '6stlRA.JBr1Kg:ARNy4nlyH1u49tpN'
  ];

  AblyKeys.map( key => {
  console.log(key)

  let client = new Ably.Realtime(key);
  
  var channelTaiXiu = client.channels.get('taixiu');
  var channelTaiXiuMd5 = client.channels.get('taixiu_' + channelMd5);
  var channelTaiXiuDatKeo = client.channels.get('taixiu.datkeo');
  var channelChat = client.channels.get('chat');
  
  [channelTaiXiu, channelTaiXiuMd5].map( x => x.subscribe('myEvent', function(message) {
    var gameObj = message.data.message;
  
    vue.$refs.taixiu.id = gameObj.id;
    vue.$refs.taixiu.amountUser.tag.tai = generateAmountUserTag(gameObj.amountUserTai);
    vue.$refs.taixiu.amountUser.tag.xiu = generateAmountUserTag(gameObj.amountUserXiu);
    vue.$refs.taixiu.amount.tag.tai = generateAmountTag(gameObj.amountTai);
    vue.$refs.taixiu.amount.tag.xiu = generateAmountTag(gameObj.amountXiu);
  
    //console.log(gameObj);
    //console.log(gameObj.status);
  
    let refreshIntervalId;
  
    //nếu game ở trạng thĂ¡i Ä‘ang chạy
    if (gameObj.status === 'running'){
      //console.log('tai xiu running');
      vue.$refs.taixiu.status.downTimeDisplay = 'block';
      vue.$refs.taixiu.status.opacityDangCanCua = 0;
      vue.$refs.taixiu.status.opacityXiNgau = 0;
      vue.$refs.updia = false;
      showNotify = 0;
      showNotifyProfit = 0;
  
      //thời gian kết thĂºc
      //let finishedAt = gameObj.finishedAtUnixTimestamp;
  
      //đếm ngược
      refreshIntervalId = setInterval( () => {
        var now = new Date();
        var t = new Date( gameObj.finishedAtUnixTimestamp * 1000);
        let difference = (t - now) / 1000;
        difference = Math.round(difference);
        //console.log(difference);
  
        if( difference >= 0 ){
          //console.log("You waited: " + difference + " seconds");
          let left = difference.toString().charAt(0)
          let right = difference.toString().charAt(1)
  
          for (let i=0; i< percentArray.length; i++){
            if(left == i.toString()){
              left = percentArray[i];
            }
  
            if(right == i.toString()){
              right = percentArray[i];
            }
  
            if ( difference.toString().length == 1 ){
              left = 0;
              right = percentArray[difference]
            }
          }
  
          vue.$refs.taixiu.downTime.left = left;
          vue.$refs.taixiu.downTime.right = right;
        }else {
          clearInterval(refreshIntervalId);
          vue.$refs.taixiu.status.downTimeDisplay = 'none';
          vue.$refs.taixiu.status.opacityDangCanCua = 1;
          vue.$refs.taixiu.status.opacityXiNgau = 0;
        }
      }, 1000);
    }
  
    //nếu game ở trạng thĂ¡i Ä‘ang tĂ­nh toĂ¡n
    if (gameObj.status === 'calculating'){
      vue.$refs.taixiu.status.downTimeDisplay = 'none';
      vue.$refs.taixiu.status.opacityDangCanCua = 1;
      vue.$refs.taixiu.status.opacityXiNgau = 0;
    }
  
    //nếu game ở trạng thĂ¡i trả kết quả
    if (gameObj.status === 'resulting'){
      vue.$refs.taixiu.status.downTimeDisplay = 'none';
      vue.$refs.taixiu.status.opacityDangCanCua = 0;
      vue.$refs.taixiu.status.opacityXiNgau = 1;
      vue.$refs.taixiu.xi_ngau_1 = `url(${url}/caytien.net/tx/xn2.png) ` + generateXiNgauStyle(gameObj.xuc_xac_1) + '% 0% / cover no-repeat';
      vue.$refs.taixiu.xi_ngau_2 = `url(${url}/caytien.net/tx/xn2.png) ` + generateXiNgauStyle(gameObj.xuc_xac_2) + '% 0% / cover no-repeat';
      vue.$refs.taixiu.xi_ngau_3 = `url(${url}/caytien.net/tx/xn2.png) ` + generateXiNgauStyle(gameObj.xuc_xac_3) + '% 0% / cover no-repeat';
  
      updateBalance();
      showNotify++;
  
      if (!vue.$refs.taixiu.nan){
        if (showNotify === 1) {
          generateBangKetQuaTaiXiu();
          $.notify("Kết quả tĂ i xỉu : " + gameObj.xuc_xac_1 + " " + gameObj.xuc_xac_2 + " " + gameObj.xuc_xac_3, "info");
          showNotify ++;
        }
      }
  
      //notify
      if (typeof (userId) != 'undefined'){
        //hiển thị số tiền thắng
        $.post(url + '/api/game/taixiu/tienthang', {
          'game_id' : gameObj.id,
          'user_id' : userId
        }).done(function (res) {
          console.log(res);
  
          let thang = res.repay_value - res.value;
  
          if (thang > 0){
            //$.notify("Bạn thắng kèo tĂ i xỉu #" + data.id + " : " + thang, "info")
            if (showNotifyProfit === 0)
              $.notify( "+" + thang, "info")
          }else if (thang < 0) {
            if (showNotifyProfit === 0)
              $.notify( thang, "info")
          }
  
          showNotifyProfit++;
        });
      }
  
    }
  
    //nếu game ở trạng thĂ¡i hoĂ n thĂ nh
    if (gameObj.status === 'finished'){
      vue.$refs.taixiu.status.downTimeDisplay = 'none';
      vue.$refs.taixiu.status.opacityDangCanCua = 0;
      vue.$refs.taixiu.status.opacityXiNgau = 1;
      vue.$refs.taixiu.xi_ngau_1 = `url(${url}/caytien.net/tx/xn2.png) ` + generateXiNgauStyle(gameObj.xuc_xac_1) + '% 0% / cover no-repeat';
      vue.$refs.taixiu.xi_ngau_2 = `url(${url}/caytien.net/tx/xn2.png) ` + generateXiNgauStyle(gameObj.xuc_xac_2) + '% 0% / cover no-repeat';
      vue.$refs.taixiu.xi_ngau_3 = `url(${url}/caytien.net/tx/xn2.png) ` + generateXiNgauStyle(gameObj.xuc_xac_3) + '% 0% / cover no-repeat';
    }
  
  }));
  
  channelTaiXiuDatKeo.subscribe('myEvent', function(message) {
  	var gameObj = message.data.message;
  
  	vue.$refs.taixiu.amountUser.tag.tai = generateAmountUserTag(gameObj.amountUserTai);
  	vue.$refs.taixiu.amountUser.tag.xiu = generateAmountUserTag(gameObj.amountUserXiu);
  	vue.$refs.taixiu.amount.tag.tai = generateAmountTag(gameObj.amountTai);
  	vue.$refs.taixiu.amount.tag.xiu = generateAmountTag(gameObj.amountXiu);
  });
  
  $.get(url + '/chat').done(function (res) {
  	res = JSON.parse(res);
  	let list = [];
  	res.forEach((item, index) => {
  		list.push(JSON.parse(item));
  	});
  	
  	vue.$refs.chatbox.msg = list.reverse();
  	vue.$refs.chatbox._url = url;
  	vue.$refs.chatbox.chatColor = chatColor;
  });
  
  channelChat.subscribe('myEvent', function(message) {
  	$.get(url + '/chat').done(function (res) {
  		res = JSON.parse(res);
  		let list = [];
  		res.forEach((item, index) => {
  			list.push(JSON.parse(item));
  		});
  		
  		vue.$refs.chatbox.msg = list.reverse();
  		vue.$refs.chatbox._url = url;
  		vue.$refs.chatbox.chatColor = chatColor;
  	});
  });
  

  });

  var socket = io('https://socket.ngocrong.net');

  channels = [ 'taixiu_' + channelMd5, 'taixiu' ];

  channels.map( (x) => {
  socket.on(x, function(data){
  var gameObj = data;
  console.log(gameObj);

  	vue.$refs.taixiu.id = gameObj.id;
  	vue.$refs.taixiu.amountUser.tag.tai = generateAmountUserTag(gameObj.amountUserTai);
  	vue.$refs.taixiu.amountUser.tag.xiu = generateAmountUserTag(gameObj.amountUserXiu);
  	vue.$refs.taixiu.amount.tag.tai = generateAmountTag(gameObj.amountTai);
  	vue.$refs.taixiu.amount.tag.xiu = generateAmountTag(gameObj.amountXiu);
  
  	//console.log(gameObj);
  	//console.log(gameObj.status);
  
  	let refreshIntervalId;
  
  	//nếu game ở trạng thĂ¡i Ä‘ang chạy
  	if (gameObj.status === 'running'){
  		//console.log('tai xiu running');
  		vue.$refs.taixiu.status.downTimeDisplay = 'block';
  		vue.$refs.taixiu.status.opacityDangCanCua = 0;
  		vue.$refs.taixiu.status.opacityXiNgau = 0;
  		vue.$refs.updia = false;
  		showNotify = 0;
  		showNotifyProfit = 0;
  
  		//thời gian kết thĂºc
  		//let finishedAt = gameObj.finishedAtUnixTimestamp;
  
  		//đếm ngược
  		refreshIntervalId = setInterval( () => {
  			var now = new Date();
  			var t = new Date( gameObj.finishedAtUnixTimestamp * 1000);
  			let difference = (t - now) / 1000;
  			difference = Math.round(difference);
  			//console.log(difference);
  
  			if( difference >= 0 ){
  				//console.log("You waited: " + difference + " seconds");
  				let left = difference.toString().charAt(0)
  				let right = difference.toString().charAt(1)
  
  				for (let i=0; i< percentArray.length; i++){
  					if(left == i.toString()){
  						left = percentArray[i];
  					}
  
  					if(right == i.toString()){
  						right = percentArray[i];
  					}
  
  					if ( difference.toString().length == 1 ){
  						left = 0;
  						right = percentArray[difference]
  					}
  				}
  
  				vue.$refs.taixiu.downTime.left = left;
  				vue.$refs.taixiu.downTime.right = right;
  			}else {
  				clearInterval(refreshIntervalId);
  				vue.$refs.taixiu.status.downTimeDisplay = 'none';
  				vue.$refs.taixiu.status.opacityDangCanCua = 1;
  				vue.$refs.taixiu.status.opacityXiNgau = 0;
  			}
  		}, 1000);
  	}
  
  	//nếu game ở trạng thĂ¡i Ä‘ang tĂ­nh toĂ¡n
  	if (gameObj.status === 'calculating'){
  		vue.$refs.taixiu.status.downTimeDisplay = 'none';
  		vue.$refs.taixiu.status.opacityDangCanCua = 1;
  		vue.$refs.taixiu.status.opacityXiNgau = 0;
  	}
  
  	//nếu game ở trạng thĂ¡i trả kết quả
  	if (gameObj.status === 'resulting'){
  		vue.$refs.taixiu.status.downTimeDisplay = 'none';
  		vue.$refs.taixiu.status.opacityDangCanCua = 0;
  		vue.$refs.taixiu.status.opacityXiNgau = 1;
  		vue.$refs.taixiu.xi_ngau_1 = `url(${url}/caytien.net/tx/xn2.png) ` + generateXiNgauStyle(gameObj.xuc_xac_1) + '% 0% / cover no-repeat';
  		vue.$refs.taixiu.xi_ngau_2 = `url(${url}/caytien.net/tx/xn2.png) ` + generateXiNgauStyle(gameObj.xuc_xac_2) + '% 0% / cover no-repeat';
  		vue.$refs.taixiu.xi_ngau_3 = `url(${url}/caytien.net/tx/xn2.png) ` + generateXiNgauStyle(gameObj.xuc_xac_3) + '% 0% / cover no-repeat';
  
  		updateBalance();
  		showNotify++;
  
  		if (!vue.$refs.taixiu.nan){
  			if (showNotify === 1) {
  				generateBangKetQuaTaiXiu();
  				$.notify("Kết quả tĂ i xỉu : " + gameObj.xuc_xac_1 + " " + gameObj.xuc_xac_2 + " " + gameObj.xuc_xac_3, "info");
  				showNotify ++;
  			}
  		}
  
  		//notify
  		if (typeof (userId) != 'undefined'){
  			//hiển thị số tiền thắng
  			$.post(url + '/api/game/taixiu/tienthang', {
  				'game_id' : gameObj.id,
  				'user_id' : userId
  			}).done(function (res) {
  				console.log(res);
  
  				let thang = res.repay_value - res.value;
  
  				if (thang > 0){
  					//$.notify("Bạn thắng kèo tĂ i xỉu #" + data.id + " : " + thang, "info")
  					if (showNotifyProfit === 0)
  						$.notify( "+" + res.repay_value, "info")
  				}else if (thang < 0) {
  					if (showNotifyProfit === 0)
  						$.notify( thang, "info")
  				}
  
  				showNotifyProfit++;
  			});
  		}
  
  	}
  
  	//nếu game ở trạng thĂ¡i hoĂ n thĂ nh
  	if (gameObj.status === 'finished'){
  		vue.$refs.taixiu.status.downTimeDisplay = 'none';
  		vue.$refs.taixiu.status.opacityDangCanCua = 0;
  		vue.$refs.taixiu.status.opacityXiNgau = 1;
  		vue.$refs.taixiu.xi_ngau_1 = `url(${url}/caytien.net/tx/xn2.png) ` + generateXiNgauStyle(gameObj.xuc_xac_1) + '% 0% / cover no-repeat';
  		vue.$refs.taixiu.xi_ngau_2 = `url(${url}/caytien.net/tx/xn2.png) ` + generateXiNgauStyle(gameObj.xuc_xac_2) + '% 0% / cover no-repeat';
  		vue.$refs.taixiu.xi_ngau_3 = `url(${url}/caytien.net/tx/xn2.png) ` + generateXiNgauStyle(gameObj.xuc_xac_3) + '% 0% / cover no-repeat';
  	}
  		
  });
  

  });

  $.get(url + '/chat').done(function (res) {
  res = JSON.parse(res);
  let list = [];
  res.forEach((item, index) => {
  list.push(JSON.parse(item));
  });

  	vue.$refs.chatbox.msg = list.reverse();
  	vue.$refs.chatbox._url = url;
  	vue.$refs.chatbox.chatColor = chatColor;
  });
  

  socket.on('chat', function(data){
  $.get(url + '/chat').done(function (res) {
  res = JSON.parse(res);
  let list = [];
  res.forEach((item, index) => {
  list.push(JSON.parse(item));
  });

  	vue.$refs.chatbox.msg = list.reverse();
  	vue.$refs.chatbox._url = url;
  	vue.$refs.chatbox.chatColor = chatColor;
  });
  

  });

  socket.on('taixiu.datkeo', function(data){
  var gameObj = data;

  vue.$refs.taixiu.amountUser.tag.tai = generateAmountUserTag(gameObj.amountUserTai);
  vue.$refs.taixiu.amountUser.tag.xiu = generateAmountUserTag(gameObj.amountUserXiu);
  vue.$refs.taixiu.amount.tag.tai = generateAmountTag(gameObj.amountTai);
  vue.$refs.taixiu.amount.tag.xiu = generateAmountTag(gameObj.amountXiu);
  

  });


Log in to reply
 

});