Hỏi về countdown trong Nodejs



  • Mình có một vấn đề là cần xử lí countdown đếm ngược khi có một request được gửi từ client, nếu nó được xử lí bởi một người thì xử lí bth nhưng sau một khoảng thời gian n (s) thì sẽ tự động xử lí request đó. Hiện tại mình chỉ biết mỗi cách là dùng setTimeout không biết mọi người có cao kiến gì không ạ?


Log in to reply
 

});