Làm thế nào để lấy data trong 1 element !  • mình có 1 div lớn chứa nhiều element ( <p> , <input> , <div> ) thì làm sao có thể lấy dữ liệu của nó được  • Câu hỏi của bạn chung chung quá.
    Để lấy dữ liệu thì dùng Javascript nhé bạn.  • mình thắc mắc là làm sao để có thể lấy tất cả element trong div đó để push vào 1 array khác ( tại bài tập của mình có 5 div lớn và cần phải cho nó vào array )  • Ý bạn là thế này hả

    $(".topic").html()  • Sử dụng find() của jQuery. Ví dụ: $('#topic').find('p') lấy tất cả các thẻ <p> bên trong <div> có id là topic.


Log in to reply