Thăc mắc về Project deploy và hướng xây dựng  • Gà mới học nodejs + nextjs . Mình đang xây dựng 1 web có trang admin và những trang page khác.

    Có Bạn nào có kinh nghiệm nextjs cho mình hỏi: Để xây dựng web như trên thì mình phải chia ra 3 project nhỏ mỗi cái chạy trên 1 port khác nhau hay gộp 1 đóng lại luôn z AE?

    3 port: api, nextjs(nhưng trang page), reactjs(cho admin)

    Mình có tải 1 project mẫu trên mạng tham khảo thì nó chia làm 3 (hình đính kèm). Nhưng mình học Nextjs Thì thấy 1 mình nó là đủ cho cả 3.

    ac94ab23-6b78-43e0-9160-2fb9ff8fbaa4-image.png


Log in to reply
 

});