Phần III : Loạt kiến thức căn bản trong HTML • Các kiến thức căn bản về HTML để tạo nên một trang web

  HTML CĂN BẢN
  PHẦN III :
  Nếu như các bạn chưa xem loạt bài phần Iphần II thì chúng ta nên xem lại để hiểu hơn trước khi bước vào lượt bài ngày hôm nay .
  1. Thẻ <link> trong HTML

  • Thẻ <link> được sử dụng để định nghĩa một link tới một tài liệu ngoại vi. Nó được đặt trong khu vực <head> của tài liệu .

  Ví dụ :

  <!DOCTYPE html>
  <html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title> Project </title>
  
    <link rel="stylesheet" href="./Display.html">
    
  </head>
  <body>
    
  </body>
  </html>
  

  2. Thẻ <audio> trong HTML

  • Thẻ <audio> được dùng để tạo trình phát nhạc cho trang web .

  Ví dụ :

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <body>
  
  <h1>The audio element</h1>
  
  <p>Click on the play button to play a sound:</p>
  
  <audio controls>
   <source src="horse.ogg" type="audio/ogg">
   <source src="horse.mp3" type="audio/mpeg">
   Your browser does not support the audio element.
  </audio>
  
  </body>
  </html>
  

  3. Thẻ <iframe> trong HTML

  • Thẻ <iframe> thường được dùng để nhúng một trang web nào đó vào trang hiện tại

  Ví dụ :

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <body>
  
  <h1>The iframe element</h1>
  
  <iframe src="https://www.w3schools.com" title="W3Schools Free Online Web Tutorials">
  </iframe>
  
  </body>
  </html>
  
  

  4. Thẻ <select> và thẻ <option> trong HTML

  Tại sao mình lại gộp 2 thẻ này lại với nhau tai vì thẻ <option> được bao bọc bởi thẻ <select> .

  • Thẻ <select> được sử dụng trong một form để định nghĩa một danh sách lựa chọn.

  • Thẻ <option> là một tùy chọn trong danh sách chọn lựa (danh sách thả xuống).

  Ví dụ :

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <body>
  
  <h1> Thông tin của bạn </h1>
  
  <label for="cars">Thành phố:</label>
  
  <select id="cars">
   <option value="HN">Hà Nội</option>
   <option value="HCM">Hồ Chí Minh</option>
   <option value="ĐN">Đã Nẵng</option>
   <option value="HP">Hải Phòng</option>
  </select>
   
  </body>
  </html>
  
  

  5. Thẻ <video> trong HTML

  • Thẻ <video> được dùng để tạo một trình xem phim trên trang web.

  Ví dụ :

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <body>
    <video controls>
      <source src="../file/bunny.mp4">
    </video>
  </body>
  </html>
  

  6. Thẻ <sub> và thẻ <sup> trong HTML

  • Thẻ <sub> được dùng để tạo một ký tự nhỏ bên dưới ( được sử dụng phổ biến trong hóa học )

  Ví dụ :

  <p> H <sub> 2 </sub> O </p>
  
  • Thẻ <sup> được dùng để tạo chữ ký nhỏ bên trên ( được sử dụng phổ biến trong toán học )
  <p> a <sup> 2 </sup> </p>
  

  7. Thẻ <output> trong HTML

  • Thẻ <output> được dùng để xác định kết quả của phép tính

  Ví dụ :

  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <body>
  
  <h1>The output element</h1>
  
  <form oninput="x.value=parseInt(a.value)+parseInt(b.value)">
  <input type="range" id="a" value="50">
  +<input type="number" id="b" value="25">
  =<output name="x" for="a b"></output>
  </form>
  
  <p><strong>Note:</strong> The output element is not supported in Edge 12 (or earlier).</p>
  
  </body>
  </html>
  
  

  7. Thẻ <object> trong HTML

  • Thẻ **<object> được dùng để nhúng một tài liệu nào đó vào trang web.
  <!DOCTYPE html>
  <html>
  <body>
  
  <h1>The object element</h1>
  
  <object data="snippet.html" width="500" height="200">
  </object>
   
  </body>
  </html>
  

  Dưới đây là toàn bộ video liên quan đến kiến thức về HTML các bạn có thể tham khao thêm :
  967699ac-5b0b-493c-9e5c-4472106f1025-image.png
  Phần 4 : Coming soon


Log in to reply
 

});