mongoose  • cho e hỏi e có 1 trường categories và products trong đó khi e tìm những sản phẩm là iphone thì nếu e chỉ sử dụng câu lệnh
    ProductsModel.find({_id:"5f8a15cb2eec5d5bbf48670d"}).populate({path:"cat_id"}) thì sẽ ra 1 iphone có id như kia nhưng khi e sử dụng
    ProductsModel.find({cat_id:"5f8a15cb2eec5d5bbf48670d"}).populate({path:"cat_id"}) e lại e ra được danh sách tất cả sản phẩm là iphone ạ .
    trong đó cat_id là khoá ngoài của categories ạ


Log in to reply
 

});