Fix error minify js when use angularjs • Mình bị một lỗi khi minify code angularjs và đã tìm ra cách giải quyết:

  • Đoạn code này thì sẽ lỗi khi minify code:
  var app = angular.module('myApp', []);
  
  var personCtrl = function($scope) {
    $scope.firstName = "John";
    $scope.lastName = "Doe";
    $scope.fullName = function() {
      return $scope.firstName + " " + $scope.lastName;
    };
  }
  
  app.controller('personCtrl', personCtrl);
  
  • Đoạn code này thì sẽ work khi minify code:
  var app = angular.module('myApp', []);
  
  var personCtrl = function($scope) {
    $scope.firstName = "John";
    $scope.lastName = "Doe";
    $scope.fullName = function() {
      return $scope.firstName + " " + $scope.lastName;
    };
  }
  
  app.controller('personCtrl', ["$scope", personCtrl]);
  

  Hy vọng sẽ tránh được lỗi này! • Khi minify thì tên biến của bạn sẽ bị thay đổi => $scope sẽ bị thay đổi . • @kaelcao Chính xác


Log in to reply