Không hiểu về path.resolve • Hi!
  Mình đọc cái document này khá nhiều lần mà cũng không hiểu lắm:
  https://nodejs.org/api/path.html#path_path_resolve_path
  Tại sao với đoạn code sau:
  'use strict';

  var path = require('path');

  var result = path.resolve('C:\Users', 'abc', '/document');

  console.log(result);

  actual: C:\document
  expected: C:\Users\abc\document


 • Global Moderator

  @Nguyễn-Văn-Chúc-Ân Trong link tài liệu bạn gửi, có 1 ví dụ như này

  path.resolve('/foo/bar', '/tmp/file/')
  // returns '/tmp/file'
  

  Tham số cuối cùng của hàm đang truyền vào đường dẫn tuyệt đối, từ gốc của thư mục. Như vậy kết quả là /tmp/file

  Trong trường hợp của bạn cũng tương tự như thế, tham số cuối cùng bạn đã truyền vào /document nên path.resolve sẽ quay lại gốc thư mục, cụ thể là ổ C của bạn :)))

  Nên bạn sửa lại tham số cuối cùng là được, bỏ dấu sổ chéo / đi. Như thế này

  'use strict';
  
  var path = require('path');
  
  var result = path.resolve('C:\Users', 'abc', 'document');
  
  console.log(result); // Output: C:\Users\abc\document
  

  Tech-nông
  Email: [email protected]
  Profile: about.me/vunb
  Github: github.com/vunb
  Twitter: @nhubaovu

  0


 • @Vũ đã nói trong Không hiểu về path.resolve:

  Trong link tài liệu bạn gửi, có 1 ví dụ như này

  Wow, Thanks a lot. :)
  Website này thật tuyệt!


Log in to reply