Lỗi khi khởi chạy server Node.js • Khi khởi chạy server trong node,js dưới đây là file bug . Đúng hơn là mình đã chạy được server nhưng khi client cố gắng vào index.html thì server ngừng chạy và báo lỗi kỹ hơn mọi người có thể vào link https://jsfiddle.net/m9wvm4nu/3/ dưới đây là file debug log
  0 info it worked if it ends with ok 1 verbose cli [ 'C:\\nodejs\\node.exe', 1 verbose cli 'C:\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js', 1 verbose cli 'start' ] 2 info using [email protected] 3 info using [email protected] 4 verbose run-script [ 'prestart', 'start', 'poststart' ] 5 info lifecycle [email protected]~prestart: [email protected] 6 silly lifecycle [email protected]~prestart: no script for prestart, continuing 7 info lifecycle [email protected]~start: [email protected] 8 verbose lifecycle [email protected]~start: unsafe-perm in lifecycle true 9 verbose lifecycle [email protected]~start: PATH: C:\nodejs\node_modules\npm\bin\node-gyp-bin;D:\1-PROJECT\simple-website\node_modules\.bin;C:\Users\MyPC\bin;C:\Users\MyPC\AppData\Local\Programs\Git\mingw64\bin;C:\Users\MyPC\AppData\Local\Programs\Git\usr\local\bin;C:\Users\MyPC\AppData\Local\Programs\Git\usr\bin;C:\Users\MyPC\AppData\Local\Programs\Git\usr\bin;C:\Users\MyPC\AppData\Local\Programs\Git\mingw64\bin;C:\Users\MyPC\AppData\Local\Programs\Git\usr\bin;C:\Users\MyPC\bin;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0;C:\Program Files (x86)\Skype\Phone;C:\nodejs;C:\Users\MyPC\AppData\Local\atom\bin;C:\Users\MyPC\AppData\Local\.meteor;C:\Users\MyPC\AppData\Roaming\npm;C:\Users\MyPC\AppData\Local\Programs\Git\cmd;C:\Users\MyPC\AppData\Local\Programs\Git\mingw64\bin;C:\Users\MyPC\AppData\Local\Programs\Git\usr\bin;C:\Users\MyPC\AppData\Local\Programs\Git\usr\bin\vendor_perl;C:\Users\MyPC\AppData\Local\Programs\Git\usr\bin\core_perl 10 verbose lifecycle [email protected]~start: CWD: D:\1-PROJECT\simple-website 11 silly lifecycle [email protected]~start: Args: [ '/d /s /c', 'node server.js' ] 12 silly lifecycle [email protected]~start: Returned: code: 1 signal: null 13 info lifecycle [email protected]~start: Failed to exec start script 14 verbose stack Error: [email protected] start: node server.js14 verbose stack Exit status 1 14 verbose stack at EventEmitter.<anonymous> (C:\nodejs\node_modules\npm\lib\utils\lifecycle.js:232:16) 14 verbose stack at emitTwo (events.js:87:13) 14 verbose stack at EventEmitter.emit (events.js:172:7) 14 verbose stack at ChildProcess.<anonymous> (C:\nodejs\node_modules\npm\lib\utils\spawn.js:24:14) 14 verbose stack at emitTwo (events.js:87:13) 14 verbose stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7) 14 verbose stack at maybeClose (internal/child_process.js:818:16) 14 verbose stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:5) 15 verbose pkgid [email protected] 16 verbose cwd D:\1-PROJECT\simple-website 17 error Windows_NT 10.0.10240 18 error argv "C:\\nodejs\\node.exe" "C:\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "start" 19 error node v5.1.0 20 error npm v3.3.12 21 error code ELIFECYCLE 22 error [email protected] start:node server.js`
  22 error Exit status 1
  23 error Failed at the [email protected] start script 'node server.js'.
  23 error Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
  23 error If you do, this is most likely a problem with the simple-website package,
  23 error not with npm itself.
  23 error Tell the author that this fails on your system:
  23 error node server.js
  23 error You can get their info via:
  23 error npm owner ls simple-website
  23 error There is likely additional logging output above.
  24 verbose exit [ 1, true ] • Hi bạn,

  Nhìn vào file bug tôi không có ý tưởng gì cả, nhưng khi vào link fiddle, tôi thấy đoạn mã bạn của đang bạn lắng nghe trên port 80. Đến đây, bạn thử theo 2 hướng sau nhé:

  • Run server nodejs của bạn dưới quyền root.
  • Change sang một port khác.

  Trên Linux system (không rõ trên window có vậy không?) thì bất kì port nào nhỏ hơn 1024 đều phải yêu cầu quyền root để chạy. [1].

  [1]. http://stackoverflow.com/questions/18947356/node-js-app-cant-run-on-port-80-even-though-theres-no-other-process-blocking-t • ok thank bạn mình đã chạy được rồi , mình để biến mineType giống nhau nên không chạy . Dù sao cũng cảm ơn bạn vì đã đọc bài và giúp đỡ 👍
  if(stats.isFile()){
  var mineType = mineType[path.extname(fileName).split(".").reverse()[0]];


Log in to reply
 

});