Hỏi về thuật toán • Chào các bác, em có 1 bài toán như sau
  Đổi những số quá dài thành K (trăm ngàn), M (triệu), B(tỷ). Em có 1 thuật toán như sau

  if( ! function_exists('mJobStrAmount')) {
    function mJobStrAmount() {
      return $str_amount = array(
        0 => '',
        1 => 'K',
        2 => 'M',
        3 => 'B',
        4 => 'T'
      );
    }
  }
  
  if( ! function_exists('mJobShortCurrent')) {
    function mJobShortCurrent($amount,$decimal = 2) {
      // strip any formatting and convert to interger
      $amount = (0 + str_replace(",","",$amount));
      // check is this a number
      if(!is_numeric($amount)) return false;
  
      $str_amount = mJobStrAmount();
      if($amount >=1000000000000)
        $result = array(
          'n_amount' => round(($amount/1000000000000),$decimal),
          'str_amount' => $str_amount[4],
        );
      else if($amount>=1000000000)
        $result = array(
          'n_amount' => round(($amount/1000000000),$decimal),
          'str_amount' => $str_amount[3],
        );
      else if($amount>=1000000)
        $result = array(
          'n_amount' => round(($amount/1000000),$decimal),
          'str_amount' => $str_amount[2],
        );
      else if($amount>=1000)
        $result = array(
          'n_amount' => round(($amount/1000),$decimal),
          'str_amount' => $str_amount[1],
        );
      else
        $result = array(
          'n_amount' => round($amount,$decimal),
          'str_amount' => $str_amount[0],
        );
      return $result;
    }
  }
  

  trong đó em dùng phép chia để rút gọn các số lại và tương ứng nó sẽ nhận giá trị K, M, B tương ứng.

  Nhưng thuật toán này em nghỉ chưa tối ưu lắm. Có bác nào có thuật toán tối ưu hơn không ạ.
  Trân trọng cảm ơn • Không biết Php đâu, Javascript thì nó vậy là chạy được

  var convert = function(num){
  	var arrV = [1E9,1E6,1E3],
  		arrS = ['B','M','K'],
  		result = num;
  	arrV.forEach(function(item,index){
  		if (num < item) return;
  		var value = Math.ceil(num/item);
  		if (value<1000 && value >=1) {
  			result = arrS[index];
  		};
  	});
  	return result;
  };
  

Log in to reply
 

});