Realtime app chat = Socket.io 100%  • This post is deleted!


  • cái đoạn mã ngày khó hiểu quá {"user":"nguyenthaichung","pass":"admin123"}  • Là user và pass ấy mà,bạn lấy đâu ra vậy.Thôi chết,lộ code cmnr  • tại sao đăng ký phải có 8 ký tự  • Vì đăng nhập phải có 8 ký tự
    Nói chung là cả tài khoản và mật khẩu đều từ 8-15 ký tự


Log in to reply