[Angular] Hỏi về data truyền vào hàm then(function())


Log in to reply
 

});