[Angular] Hỏi về data truyền vào hàm then(function()) • Cho em hỏi . Ví dụ em gửi request

  $http.get(abc.com).success(function(response){
  }).then(function(x){
  });

  thì x ở đây là gì ạ . alert thì nó ra [object object] • x cũng là response như trên hàm success , [object object] khả năng là trả về kiểu json. Thử : alert(JSON.stringify(x)) là đọc được ngay :D • @hidemanvn cảm ơn nhiều :D


Log in to reply