Return only value of a field in mongodb mongoose • Cho e hỏi có cách nào return về 1 mảng chỉ bao gồm các value mà không bao gồm các key trong mongodb, mongoose không a?
  Dạng như: db.users.find(....) trả về
  [{ "text" : "Hey" },{ "text" : "Hi" },{ "text" : "Hello" },{ "text" : "yes" }]
  convert thành
  ["Hey","Hi","Hello","yes"] • Theo mình nghĩ là không, bạn có thể sử dụng lodash ( hay các lib khác ) để convert thành dạng mà bạn muốn. • Bạn có thể viết như sau

  Users.find({}).exec(function(err,users){
   if (err) return res.json(err);
   return users.map(
   function(user){
     if (user.hasOwnProperty('text')) return user.text;
     return null;
   });
  });
  


 • @CodeConCat PURE JS với những kiểu thế này làm được hết bạn ơi. • @hidemanvn thanks bạn m- đã thử và thành công. • @hidemanvn : Cơ bản là mình lười nên không thích VanillaJS lắm, dùng lib nhìn cho gọn đệp. • @CodeConCat Tùng cũng hay chủ yếu dùng lib, đặc biệt là lodash.
  Trường hợp của bạn ở trên dùng lodash.map cũng tương tự như vây


Log in to reply